Upozornění portálu OKdluhopisy

Provozovatelem internetových stránek www.OKdluhopisy.cz (dále jen „OKdluhopisy“) je společnost CFIG Investment a.s. (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel prohlašuje, že internetové stránky OKdluhopisy představují pouze informační a inzertní internetovou stránku. Cílem internetové stránky OKdluhopisy je informovat o dluhopisech veřejnost a potenciální investory a umožnit inzerci dluhopisů emitentům, kteří zde mohou uvádět informace o sobě a vlastních emisích dluhopisů či dluhopisových programech. Provozovatel za obsah inzerce nepřebírá žádnou odpovědnost. Odpovědnost za obsah inzerce nese vždy v celém svém rozsahu příslušný emitent, který jej na internetových stránkách OKdluhopisy uvedl. Provozovatel neručí za správnost a pravdivost tvrzení uvedených v inzercích emitentů. Internetové stránky Okdluhopisy mají dále za cíl umožnit uživatelům webu případné spojení investorů a emitentů. Provozovatel v souvislosti s tím nezajišťuje párování inzertních nabídek s poptávkou, vypořádání uzavřených obchodů či jakoukoliv související evidenci. Následná komunikace po spojení s cílem uzavření smlouvy již probíhá pouze mezi investorem a emitentem. Provozovatel není smluvní stranou žádné ze smluv uzavřených mezi investorem a emitentem a neodpovídá za plnění povinností žádné smluvní strany vyplývajících z potenciálně uzavřené smlouvy mezi nimi. Provozovatel upozorňuje uživatele, aby inzerované nabídky emitentů považovali pouze za informativní a veškeré inzerované informace uváděné emitenty důkladně prověřili (např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců a případné obchody s dluhopisy realizovali prostřednictvím specializovaných obchodníků s cennými papíry).

Neposkytujeme ani investiční služby ani investiční poradenství

Provozovatel není poskytovatelem žádné hlavní ani doplňkové investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel upozorňuje, že i přes snahu prověřit emitenty, kteří využívají inzertní služby na internetových stránkách Okdluhopisy, nelze uveřejněné dluhopisy vnímat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocení finančního stavu emitenta, predikci budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Provozovatel také upozorňuje, že takto nemůže být vykládáno ani jakékoliv informativní či reklamní sdělení provozovatele či internetových stránek Okdluhopisy učiněné za účelem propagace provozovatele nebo internetových stránek Okdluhopisy.

Riziko ztráty celého kapitálu a informační dokument České národní banky

Provozovatel upozorňuje, že s investicí do dluhopisů je spojeno riziko možné ztráty až celého investovaného kapitálu, a to vč. případných výnosů z dluhopisů, a to v důsledku skutečnosti, že emitent nedokáže dostát svým závazkům plynoucím z dluhopisů. Jakékoliv historické výnosy ani očekávaná výkonnost nejsou zárukou budoucích výnosů. Provozovatel znovu upozorňuje, že neprovádí investiční ani jiné hodnocení emitentů ani dluhopisů a veškerá rizika plynoucí z nákupu dluhopisů nese v celém rozsahu investor.

Česká národní banka vydala pro drobné investory sdělení ohledně podnikových dluhopisů a provozovatel doporučuje si ho přečíst.  Celé sdělení naleznete zde.