Slovník investorských pojmů

Trend vychází na medvědí, ale to nevadí, mám připravený hedging a pokud to shortování vyjde, tak zhodnotím i přes depreciaci. Jen ten pokles ETF a že nestihnu IPO mě mrzí, ale aspoň zbude čas na due diligence, tomu ratingu co mají nevěřím. 

Také vůbec nerozumíte tomu, co je tu napsáno? Nevadí, od toho tu je náš slovník investorských pojmů. V něm naleznete všechny důležité pojmy, abyste se v investičním světě lépe vyznali. Pokud by Vám nějaký pojem chyběl nebo byste chtěli něco dovysvětlit, nebojte se na nás obrátit. 

 • Akcie jsou cenné papíry, ke kterým se váží práva akcionáře na řízení dané společnosti, na jejím vygenerovaném, zisku a na zůstatku v případě likvidace a následném zániku.
 • Akcionář může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem akcie.
 • Akciovým rizikem se myslí jev, kdy hodnota akcie může klesat oproti původní hodnotě.
 • Akvizice je proces, při kterém společnost převezme (například koupí) jinou společnost.
 • Alikvotní úrokový výnos (AÚV) je částka, kterou držitel dluhopisu zaplatí navíc za období od výplaty posledního kuponu do dne vypořádání obchodu.
 • Anuita označuje pravidelnou splátku úvěru a je tvořena úmorem jistiny a úrokem.
 • Apreciace je označení pro zhodnocování měny, tedy pro situaci, kdy jedna měna sílí na úkor druhé. Opakem je Depreciace.
 • Bankovní dluhopisy vydává banka.
 • Bazický bod vyjadřuje setinu procenta. Například změna o 50 bazických bodů znamená změnu o 0,5 procentního bodu.
 • Bezkuponový (zero bond/diskontovaný) dluhopis má oproti klasickému dluhopisu dva zásadní rozdíly. Prvním je, že se prodává za nižší cenu, než je jeho nominální hodnota a druhým je, že v průběhu životnosti není vyplácen výnos. Ten je vyplácen až po uplynutí splatnosti dluhopisu, jakožto rozdíl mezi kupní a nominální cenou.
 • Běžný výnos je poměr úroků k aktuální tržní ceně dluhopisu.
 • Býčí strategie (bull strategy) je strategie, které spekuluje nad vzrůstem ceny/hodnoty určitého instrumentu. Jedná se o opačnou strategii k medvědí strategii.
 • Centrální banka je veřejná instituce, která spravuje měnu určité země, realizuje měnovou politiku a vykonává dohled nad činnostmi finančních subjektů na trh.
 • Cese je postoupení pohledávky
 • Česká národní banka (ČNB) je centrální banka proč Českou republiku.
 • Custodian je specializovaná společnost, která se zaměřuje na správu finančních prostředků svého klienta.
 • Česká národní banka (ČNB) je centrální banka proč Českou republiku.
 • Datum vypořádání označuje den, kdy je transakce domluveného obchodu reálně provedena.
 • Depreciace je označení pro znehodnocování měny, tedy pro situaci, kdy jedna měna slábne na úkor druhé. Opakem je Apreciace.
 • Derivát je finanční instrument, který je odvozen od hodnoty vázaného (tj. od kterého se derivuje) aktiva. Tímto aktivem jsou nejčastěji akcie, dluhopisy anebo komodity.
 • Diskontovaný (zero bond/bezkuponový) dluhopis má oproti klasickému dluhopisu dva zásadní rozdíly. Prvním je, že se prodává za nižší cenu, než je jeho nominální hodnota a druhým je, že v průběhu životnosti není vyplácen výnos. Ten je vyplácen až po uplynutí splatnosti dluhopisu, jakožto rozdíl mezi kupní a nominální cenou.
 • Diverzifikace portfolia označuje proces, kdy se investice rozkládá do co největšího množství relevantních investic, přičemž cílem je eliminace investičního rizika.
 • Dividenda je vyplacený podíl na zisku společnosti, který vyplývá z vlastnictví akcie a o její výši rozhoduje valná hromada.
 • Dlouhodobé dluhopisy mají dobu splatnosti delší než deset let.
 • Dluhopis (bond) je cenný papír, který dává emitentovi povinnost vyplatit investorovi úrok a jmenovitou hodnotu dluhopisu v předem daných termínech.
 • Dluhopis s pohyblivým výnosem je závislý na předem domluvené proměnné úrokové sazbě, (například PRIBOR). Jedná se o sazbu danou třetí stranou, která je vůči emitentovi a investorovi nezávislá. Výhodou je, že reflektuje aktuální podmínky na trhu (například vyšší inflaci).
 • Dlužník je osoba, která má za povinnost splatit věřiteli jistinu a úroky.
 • Due diligence označuje prověření dané společnosti. Většinou to bývá před vstoupením s danou společností do obchodního vztahu.  
 • Efektivní portfolio je každé portfolio, u kterého je nižší riziko než u všech ostatních portfolií se stejným očekávaným výnosem.
 • Emise dluhopisů označuje vydání dluhopisů.
 • Emitent je právnická či fyzická osoba, která vydává (emituje) cenné papíry.
 • ETF (burzovně obchodovatelné fondy) jsou fondy, které vydaly své akcie a je s nimi možno obchodovat.
 • Faktoring je metoda pro financování krátkodobých pohledávek. Funguje na principu prodeje (postoupením) pohledávek faktoringové společnosti za nižší hodnotu.
 • Finanční trh je pomyslné místo, na kterém se obchoduje s volnými finančními prostředky.
 • Fond je instrument pro kolektivní financování s určitým účelem.
 • FOREX je zkratka pro FOReign Exchange a využívá se pro obchod s cizími měnami.
 • Forfaiting je metoda pro financování střednědobých a dlouhodobých pohledávek.
 • Fúze je splynutí dvou obchodních společností do jedné.
 • Futures jsou smlouvy, ze kterých vyplývá povinnost koupit/prodat předem domluvený objem aktiv v předem stanovený datum.
 • Hedging je metoda, která se snaží snížit riziko nepříznivých změn ceny.
 • Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou dluhopisy, které mají právo vydávat pouze banky a jsou využívány na financování hypotečních úvěrů.
 • Indexový fond investuje do akcií společností, které tvoří určitý trh, tedy do akcií společností, které tvoří určitý index.
 • Indexované dluhopisy mají pohyblivou úrokovou sazbu vázanou na index.
 • Investiční dluhopisy mají nižší úrok, ale vyšší pravděpodobnost splácení.
 • Investiční horizont je období, po které investor plánuje držet cenné papíry.    
 • Investiční riziko označuje pravděpodobnost, že se hodnota naší investice sníží.
 • Investorem je právnická nebo fyzická osoba, která investuje své finanční prostředky za účelem zhodnocení.
 • IPO zkratka z anglických slov Initial Public Offering a jedná se o prvotní veřejnou nabídku akcií.
 • ISIN zkratka z anglických slov International Securities Identification Number a jedná se o mezinárodní unikání kód daných cenných papírů.

 • Komunální dluhopis je dluhopis vydávaný subjekty veřejné správy, například městy anebo obcemi.
 • Konvertibilní dluhopis je unikátní v tom, že za předem daných podmínek lze směnit za akcie.
 • Korporátní dluhopis je dluhopis vydávaný firmami (korporacemi).
 • Krátká pozice (short position) je obchodní metoda, kdy investor nejdříve prodá cenný papír a koupí ho později. Cílem je prodat ho dráže, než se později nakoupí. Spekuluje se tedy nad poklesem ceny. Opakem dlouhá pozice (long position).
 • Krátkodobé dluhopisy mají dobou splatnosti do jednoho roku.
 • Kupon je platba od emitenta pro majitele dluhopisů jako úplata za investované peníze, lze označit také jako úroky.
 • Likvidita je ukazatel, který měří, jak rychle lze změnit aktiva na hotové peníze.
 • Listinný dluhopisy je klasický dluhopis, který má fyzickou podobu.
 • Medvědí strategie (bear strategy) je strategie, která spekuluje nad poklesem ceny/hodnoty určitého instrumentu. Jedná se o opačnou strategii k býčí strategii.
 • Municipální dluhopisy jsou vydávané samosprávními územními celky daného státu. Například kraji, městy, obcemi.
 • Na jméno je forma převoditelnosti dluhopisu. U takovýchto dluhopisů je uvedené jméno vlastníka, nicméně lze převádět cesí a musí se o této skutečnosti uvědomit/získat povolení emitenta.
 • Na majitele je forma převoditelnosti dluhopisu. U tohoto dluhopisu není uvedeno jméno majitele a změna majitele se uskutečňuje dohodou a předáním dluhopisu.
 • Na řad je forma převoditelnosti dluhopisu. U těchto dluhopisů je napsané jméno vlastníka a lze ho převést rubopisem, tedy písemným prohlášením na rubu dluhopisu
 • Nepodřízené dluhopisy nejsou podřízené ostatním závazkům emitenta.
 • Nominální hodnota (jmenovitá hodnota) je peněžní hodnota dluhopisu a je zaplacena v den splatnosti. Klasické dluhopisy jsou za tuto částku i prodávány.
 • Obligace je synonymum pro dluhopis.
 • Opce je obchodovatelný smluvní kontrakt, který kupujícímu dává právo v budoucnu prodat nebo koupit určitý finanční instrument za předem dohodnutou cenu.
 • Pevná (fixní) výnosová sazba  je předem pevně daná a po dobu životnosti dluhopisů neměnná.
 • Podílový fond je instrument pro kolektivní financování s určitým účelem, kdy každý zúčastněný investor má svůj podíl.
 • Podílový list je cenný papír, který dokládá vlastnictví části majetku v podílovém fondu.
 • Podílník je vlastník podílového listu.
 • Podnikové dluhopisy vydávají podniky.
 • Podřízené dluhopisy jsou podřízené ostatním závazkům emitenta. V případě krachu to znamená, že budou uspokojovány až později, pokud vůbec.
 • Pohyblivá výnosová sazba se odráží od předem dané referenční úrokové sazby (indexu), která se může měnit.
 • Pokladniční poukázka je krátkodobý cenný papír (s platností do 1 roku), který vydává vláda a zpravidla se jedná o diskontovaný dluhopis.
 • Portfolio je soubor všech investic, které investor vlastní.
 • PRIBOR je zkratka výrazu PRague InterBank Offered Rate a myslí se jím Pražská mezibankovní úroková sazba, která lze najít na stránkách České národní banky.
 • Primární emise znamená to samé co IPO, tedy prvotní veřejnou nabídku akcií.
 • Prioritní dluhopisy opravňují majitele na přednostní úpis akcií společnosti.
 • Rating je výsledek hodnocení bonity určitých subjektů, u dluhopisů se jedná o hodnocení bonity emitentů.
 • Ratingová agentura se specializuje na hodnocení bonity daných subjektů.
 • Rubopis je způsob převodu cenného papíru. Vyznačuje se písemným prohlášením o převodu na rubu cenného papíru.
 • Ručitel je osoba, která se zavazuje za splacení pohledávky v případě, že dlužník ji sám nesplatí.         
 • Sběrné dluhopisy představují souhrn dluhopisů dané emise.
 • Šek je cenný papír, který přikazuje peněžnímu ústavu vystavitele šeku zaplatit příjemci vypsanou částku.
 • Směnka je cenný papír. Vystavitel směnky se zavazuje, že jejímu oprávněnému majiteli zaplatí částku, na kterou je směnka vystavena.
 • Spekulativní dluhopisy mají vyšší úrok, nicméně za cenu nižší pravděpodobnosti řádného splácení.
 • Splatnost dluhopisu označuje dobu životnosti dluhopisu. Po této době je emitent povinen zaplatit nominální hodnotu dluhopisu.    
 • Spot označuje obchod, kdy datum sjednání obchodu je totožné s jeho vypořádáním. 
 • Spread je převzaté slovo z angličtiny, které v překladu znamená rozpětí a udává rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného aktiva.  
 • Státní dluhopisy vydává stát.
 • Střednědobé dluhopisy mají dobu splatnosti od jednoho do deseti let.
 • Svlečené dluhopisy mají oddělené kupónové platby.
 • Svolatelné dluhopisy dávají emitentovi právo zpětně odkoupit dluhopis za předem určenou cenu.
 • Termínované vklady jsou zvláštním druhem spořicího účtu, kdy vložené prostředky jsou na účtu nechány do předem stanoveného termínu. Po tuto dobu obvykle bývají lépe úročeny.
 • Tržní cena dluhopisu je cena, za kterou lze dluhopis koupit/prodat na trhu. Může, ale nemusí být stejná jako nominální hodnota
 • Úrok je peněžitá odměna poskytovateli finančních prostředků za jejich zapůjčení a platí ji dlužník.
 • Úroková míra, používá se i úroková sazba, zpravidla bývá uváděna v procentech a vyjadřuje výši úroku vzhledem k jistině za dané období.
 • Věčné dluhopisy nemají daný datum splatnosti a platí se pouze úroky.  
 • Věřitel je osoba, která zapůjčila jiné osobě finanční prostředky. Zpravidla za odměnu.
 •  Volatilita označuje kolísavost daného instrumentu. Pozoruje četnost a velikost změn za dané období. Čím je volatilita vyšší, tím je daný instrument rizikovější.
 • Výnos do splatnosti udává výnos, který by měl investor obdržet, pokud bude cenné papíry (dluhopis) držet až do splatnosti. 
 • Výnosová míra udává výnosnost investice v procentech. Čím vyšší je, tak tím více byl investovaný kapitál zhodnocen.          
 • Zaměstnanecké dluhopisy jsou emitované pro zaměstnance dané společnosti.
 • Zaknihovaný dluhopis je takový dluhopis, který nenese fyzickou formu a pracuje se s ním skrze elektronický záznam.
 • Zástavním právem se myslí právo věřitele uspokojit svou pohledávku z prodeje zastavované věci v případě, že dlužník nesplácí své závazky. Jedná se o krajní řešení.
 • Zero bond (bezkuponový/diskontovaný dluhopis) má oproti klasickému dluhopisu dva zásadní rozdíly. Prvním je, že se prodává za nižší cenu, než je jeho nominální hodnota a druhým je, že v průběhu životnosti není vyplácen výnos. Ten je vyplácen až po uplynutí splatnosti dluhopisu, jakožto rozdíl mezi kupní a nominální cenou.