O dluhopisech

Dluhopis je cenný papír, který vydává emitent. Emitentem může být stát, veřejná správa, obchodní korporace anebo dokonce i fyzická osoba. Ti si od vydávání dluhopisů slibují levnější a rychlejší kapitál, než například z úvěrů.
Investor si naopak od dluhopisů slibuje zhodnocení svého kapitálu o úroky z dluhopisů, které mu u klasických dluhopisů musí emitent pravidelně vyplácet.  
Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech definuje dluhopis jako: 

Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu.

Klasický dluhopis musí dle zákonu č. 190/2004 Sb. o dluhopisech obsahovat tyto náležitosti:

 • Označení, že se jedná o dluhopis
 • Údaj o druhu dluhopisu
 • Údaje identifikující emitenta
 • Jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku
 • Informace o výnosu dluhopisu
 • Datum splacení
 • Údaje identifikující vlastníka dluhopisu, pokud se nejedná o zaknihovaný dluhopis
 • Datum emise
 • Identifikační označení dluhopisu – ISIN

Více k zákonům, které mají vliv na dluhopisy zde: dluhopisy a zákony

Výhody a nevýhody dluhopisů

Stejně tak jako s každým investičním nástrojem přichází s dluhopisy určité výhody a nevýhody.
Pokud se bavíme o klasických dluhopisech, tak se jedná o:

 • Bez poplatků

  Minimálně u naší společnosti nejsou s koupí dluhopisů spojené žádné poplatky pro investory.

 • Stálý výnos

  Předem víme, kdy a jakou částku bychom měli obdržet v pravidelných intervalech.

 • Velký výběr

  Dluhopisy vydává mnoho společností. Proto investor, který má o dluhopisy zájem, si může vybrat dluhopis, který mu nejvíce vyhovuje.

 • Není potřeba zabývat se daněmi

  U většiny investičních nástrojů musí investor řešit zdanění výnosů sám. U dluhopisů tomu tak není, protože ze zákona zisky daní emitent a to 15 %. Výjimkou mohou být společnosti, které nemají sídlo v České republice a nejsou povinny tuto daň odvádět. Pak tato povinnost přechází na investora.

 • Uspokojení před akcionáři

  V případě likvidace společnosti jsou majitelé dluhopisů uspokojeni dříve, než akcionáři společnosti. Což znamená větší šanci na uspokojení i v případě likvidace společnosti.

 • Vyšší výnos

  Investor obvykle má vyšší výnos z dluhopisů než například z termínovaných vkladů nebo spořicích účtů.

 • Kreditní riziko

  S investicí do dluhopisů je spojené kreditní riziko, kdy hrozí, že emitent nebude moci splatit své závazky. Obecně je kreditní riziko nejnižší u dluhopisů vlády a veřejné správy, střední u korporátních dluhopisů a vysoké u fyzických osob. Tato rizika často bývají kompenzována výnosem dluhopisů, kdy úrok na vládních dluhopisech bývá mnohem nižší než úrok u korporátních dluhopisů.

 • Nižší likvidita

  Další nevýhodou je nižší likvidita, kdy pokud potřebujete hotové peníze, tak proces je poněkud náročnější a delší, než například u akcií.

 • Vyšší minimální investice

  V současné době se již objevují finanční nástroje, do kterých můžete investovat od pár stovek Kč, což bohužel není případ dluhopisů. Zde se částky liší u jednotlivých emisí, nicméně zpravidla nejnižší částkou pro investici bývá 10 tisíc Kč.

 • Delší investiční horizont

  U dluhopisů bývá minimální doba investice jednoho roku, přičemž mnohem běžnější období je na 3 až 5 let.

Dělení dluhopisů

V současné době existuje velké množství druhů dluhopisů a proto Vám přinášíme alespoň jejich základní dělení, které Vám pomůžou problematice dluhopisů lépe porozumět.