CFIG SE III/2023

Emitentem je společnost CFIG SE, se sídlem Sladkovského 767, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 219 38 680, (dále jen „Emitent”). Dluhopisy se řídí emisními podmínkami. Emisní podmínky představují zvláštní dokument a jsou specifické pro každou dílčí emisi z dluhopisového programu společnosti CFIG SE. K dluhopisovému programu byl schválen Prospekt dluhopisů, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. : 2023/108316/CNB/570 sp. zn. S-Sp2023/00028/CNB/572 dne 24. 08. 2023, které nabylo právní moci dne 29. 08. 2023, Rozhodnutí o schválení Prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že tento dokument splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu a další příslušné právní předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, které jsou popsány v Prospektu, ani potvrzení či schválení kvality Dluhopisů. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů. Prospekt dluhopisů je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta https://cfigse.com/proinvestory/dluhopisy-cfig-se/

CFIG (proklik na webové stránky) je česká, dynamicky rostoucí finanční a investiční skupina, která zaujímá důležité postavení na trhu hned v několika sférách. Společnost CFIG SE byla založena v roce 2012 a sídlo se nachází v Pardubicích. Společnost do roku 2020 vykonávala veškeré aktivity pod hlavičkou CFIG SE. V roce 2020 postupně začala měnit strukturu a rozrostla se do holdingové struktury. Ke dni emise je součástí skupiny 9 dceřiných společností, ve kterých mateřská společnost CFIG SE má 100 % vlastnický podíl.

 

Jedná se o široký záběr činností, které se navzájem doplňují a tvoří tak synergický efekt, který umožňuje stabilní růst společnosti. Toho jsou důkazem i výkazy společnosti, který i přes náročné podmínky ukazují velmi pozitivní výsledky. 

 

Za hlavní činnost společnosti lze označit financování - poskytování úvěrů širokému spektru klientů. Za druhou nejdůležitější lze označit realitní činnosti, po kterých následuje správa pohledávek. 

 

Za úspěchem společnosti stojí kvalifikovaný management s bohatými zkušenostmi v oboru, který je rozšiřován o absolventy s vysokým potenciálem. Pro věrnější obrázek společnosti si můžete pustit rozhovory s jejím vedením - rozhovory.

Kromě toho finanční skupina navíc demonstruje svůj potenciál a odhodlání tím, že každý rok navyšuje svůj základní kapitál.

Finanční skupina jako celek každý rok překonává očekávání. Již za první polovinu tohoto roku (2022) má obdobný zisk, jako za celý rok 2021, který už tak byl nad očekávání. Například hrubý zisk za prví pololetí 2022 má hodnotu 87 mil. Kč, kdy za rok 2021 měl hodnotu 93,6 mil. Kč. Celistvější obrázek o hospodaření lze najít zde. Konkrétní výkazy lze najít ve výročních zprávách

Výkazy ke společnosti lze najít zde:

CFIG SE - auditorská zpráva 2021

CFIG SE - auditorská zpráva 2020

CFIG - auditorská zpráva konsolidovaná 2021

CFIG - auditorská zpráva konsolidovaná 2020

Důležité dokumenty k emisi dluhopisů můžete nalézt zde:

CFIG SE - Prospekt

CFIG SE - Konečné emisní podmínky

CFIG SE - Stanovy

 

Detail emise

Emitent
CFIG SE
Název emise
Dluhopisy CFIG SE III/2023
Cílová částka
50 000 000 Kč
Datum emise
01. 09. 2023
Datum splatnosti
31. 08. 2026
Lhůta pro upisování
01. 09. 2023 - 29. 08. 2024
Jmenovitá hodnota 1 ks
100 000 Kč
Úroková sazba
8,75 % p. a.
Výplata úroku
Pololetně
Forma dluhopisu
Zaknihovaný
ISIN
CZ0003553695

Výpočet výnosu

ROČNÍ ÚROK 8.75 %

SPLATNOST 2 roky 6 měsíců

INVESTICE

min. 100 000,- Kč
max. 1 500 000,- Kč

ČISTÝ CELKOVÝ VÝNOS

PŮLROČNÍ VÝPLATA

HRUBÝ ROČNÍ VÝNOS